Danh sách trường: http://118.70.120.226:8814/Paymentfees/UniversityList

Dữ liệu đầu vào

Kết quả trả về:Dữ liệu đầu vào

Kết quả trả về:


Dữ liệu đầu vào

Kết quả trả về:


Lấy danh sách các khoản nộp theo học kỳ, năm học: http://118.70.120.226:8814/Paymentfees/ListFees

Dữ liệu đầu vào

Kết quả trả về:


Dữ liệu đầu vào

Kết quả trả về:


Cập nhật trạng thái thanh toán học phí: http://118.70.120.226:8814/Paymentfees/ConfirmFees

Dữ liệu đầu vào

Kết quả trả về: