Danh sách trường: https://unisoft.edu.vn/api/Paymentfees/UniversityList

Dữ liệu đầu vào

Kết quả trả về:Dữ liệu đầu vào

Kết quả trả về:


Dữ liệu đầu vào

Kết quả trả về:


Lấy danh sách các khoản nộp theo học kỳ, năm học: https://unisoft.edu.vn/api/Paymentfees/ListFees

Dữ liệu đầu vào

Kết quả trả về:


Dữ liệu đầu vào

Kết quả trả về:


Cập nhật trạng thái thanh toán học phí: https://unisoft.edu.vn/Paymentfees/ConfirmFees

Dữ liệu đầu vào

Kết quả trả về: